MapItemDetail


JSON Response Example

{
  "Name": "StringValue",
  "Type": "StringValue",
  "Value": "StringValue"
}

XML Response Example

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MapItemDetail xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Name>StringValue</Name>
  <Type>StringValue</Type>
  <Value>StringValue</Value>
</MapItemDetail>